Styret - Styreverv i OSI Dans

Følgende er beskrivelser av styrevervene i OSI Dans, og deres tradisjonelle ansvarsområder. I tillegg til disse spesielle oppgavene, skal alle styremedlemmer hjelpe til med å ta vakter på fester, delta på styremøter, følge med på styrets e-postliste og hjelpe til med medlemskontroll på kurs. De fleste hjelper til med oppgaver også utenfor sine spesifikke ansvarsområder når de har tid til det.


Ledergruppa

Ledergruppa står for sentral planlegging, styring og drift av OSI Dans. Den har også en koordinerende funksjon i forhold til de andre gruppene. Ledergruppa består av Leder, Nestleder, Økonom og Sekretær.


Leder

Lederen har det overordnede ansvaret for drift av dansegruppa og skal ha oversikt over gruppemedlemmenes oppgaver og gjøremål. Leders oppgaver består av å kalle inn og holde minimum 4 styremøter hvert semester. Leder skal også kalle inn til og holde årsmøte som avholdes i slutten av kalenderåret. Leder skal være sekretæren behjelpelig med å skrive årsberetning og grupperapport til årsmøtet. Leder har også som oppgave å sette opp kursplan for hvert semester, i samarbeid med resten av styret. Leder sitter med en overvåkende rolle og skal informeres om alle beslutninger. Leder har ansvar for å representere gruppa utad og være tilstede på OSIs årsmøte og andre samlinger. Leder har hovedansvar for informasjonsflyt og kommunikasjonen mellom Hovedstyret i OSI og OSI Dans og å passe på så OSI Dans følger lover og reglement til NSI, Danseforbundet og Idrettsforbundet.

Nestleder

Nestledervervet innebærer hovedsaklig å være kontaktperson for våre instruktører. Nestlederen er ansvarlig for papirarbeidet i forbindelse med instruktørkort, arbeidskontrakter etc. Det kan også bli arbeid med å skaffe nye instruktører dersom/når gamle instruktører slutter. Nestleder utarbeider timeplanen for kursene sammen med leder. Videre har nestleder ansvar for planlegging og arrangering av introkursene som holdes i begynnelsen av semesteret. Nestleder skal også tre støttende til med leders oppgaver i perioder hvor disse er betydelige. I OSI Dans har vi to nestledere; en for pardans og en for gruppedans. 

Økonomiansvarlig

Økonomansvarlig har ansvaret for å føre regnskap på klubbens inntekter og utgifter. Dette innbærer å sjekke e-post daglig for mottatte faktura, refusjonskrav, etc., føre bilag på disse, videresende dette til regnskapsfirmaet og føre klubbens eget “skyggeregnskap". Ved semesterslutt skal økonom føre bilag på lønnsutbetalinger og refusjon av medlemskontingent for styremedlemmer. I slutten av året skal økonom i samråd med leder sette opp neste års budsjett. Økonomen er også klubbens arkiv.

Sekretær

Sekretærvervet innebærer, i den grad det er mulig, å være til stede på styremøter, skrive referat fra disse og distribuere dette til alle medlemmer av styret via e-post. Utover dette har sekretær ansvar for å sammen med leder skrive årsberetning og grupperapport i forkant av årsmøtet. Dette innebærer også å samle inn den nødvendige informasjonen til dette i løpet av året. I tillegg skal sekretær gi generell bistand til økonom, leder og nestleder ved behov.


Markedsføringskomitéen


Hovedoppgavene til markedsføringskomitéen er å videreformidle alt som skjer i klubben til eksisterende og potensielle medlemmer. Dette innebærer å designe plakater, lage arrangementer på Facebook, samt å styre OSI Dans sin Facebook-side og Instagram. Arrangementer som promoteres i løpet av et semester er for eksempel prøveukene i oppstarten, dansefester og show. Komitéen samarbeider for å holde de sosiale mediene oppdatert også i det daglige, og mesteparten av oppgavene retter seg mot dette. 


Leder av markedsføringskomitéen

Lederen av markedsføringsgruppa har det overordnede ansvaret for promoteringen, og skal fordele arbeidsoppgaver internt i gruppa, føre budsjett og holde de øvrige medlemmene i komitéen oppdatert på hva som skjer i klubben. Lederen av markedsføringskomitéen sitter også i styret.  Hvis du synes det er gøy å holde på med enkle oppgaver innenfor for design, markedsføring og sosiale medier, så er dette komitéen for deg!
Showkomitéen 

Showkomitéen skal arrangere danseshowet gruppedans setter opp hvert semester. Dette inkluderer blant annet å booke et egnet lokale og teknikere, finne et tema, lage plakater, dekorere lokalet, være i løpende dialog med instruktørene og rett og slett gjøre alt det praktiske rundt det å sette opp en forestilling. Komitéen samarbeider om oppgavene, og har en leder som har det overordnede ansvaret.   Hvis du vil påvirke hvordan showet utformes burde du stille til showkomitéen!


Medlemsansvarlig

Medlemsansvarlig har hovedansvaret for å besvare alle spørsmål og forespørsler til OSI Dans fra medlemmer og potensielle medlemmer, og kan også brukes som kontaktpunkt for andre som trenger informasjon om OSI Dans. Fra høsten 2019 har medlemsansvarlig fått tilleggsansvar for inkludering og oppfølging av nye medlemmer som en del av Forening for Alle prosjektet. Medlemsansvarlig administrerer medlemsregisteret og påmeldingssystemet,og følger opp godkjenningsprosessen av søknader for både studenter og ikke-studenter.

Webmaster

Webmaster i OSI Dans har teknisk og redaksjonelt ansvar for gruppas domene og nettsted, og for oppsett og drift av gruppas andre nettbaserte løsninger, slik som påmeldinger til f.eks. hyttetur. Webmasteren fungerer som supportperson på alle tekniske løsninger både for gruppas styre, gruppas medlemmer og eksterne. Webansvarlig har også ansvar for at nettsidene til enhver tid er oppdatert, også på kort sikt, for teknisk feilsøking og retting. Til sist bør webmasteren sørge for at OSI Dans aktiviteter på nett, programvarebruk og benyttelse elektroniske kommunikasjonsmedier osv er i henhold til norsk lov og god folkeskikk.


Festkomitéen

Festkomitéen har ansvar for å arrangere festene til OSI Dans, ordinært 4 per semester. Noen av festene er temafester, andre rene dansefester. Temaene for festene, hva slags musikk som skal spilles osv avgjøres gjerne av styret i fellesskap, men festkomitéen tar seg av de organisatoriske detaljene. Alle styremedlemmer skal hjelpe til ved å sitte vakt på fester, men det forventes at festkommitéen tar litt ekstra ansvar i forhold til dette.

Leder av festkomitéen

Leder festkomité har det overordnede ansvar med å arrangere festene. Delegerer oppgaver innad i festkomitéen. Leder for festkomitéen har også plikter som et vanlig medlem av festkomitéen.

Medlem i festkomitéen

Komitéen står for å finne lokaler og musikk/dj til dansefestene, samt å utføre andre nødvendige oppgaver. Eksempler kan være å finne instruktør til introkurs i forbindelse med festene, skaffe grøt til grøtfesten eller lignende. I tillegg møter komitémedlemmene litt i forkant av festene for å ordne til lokalet, og blir igjen til slutt for å rydde.


Arrangementsansvarlige

De arrangementsansvarlige er ikke en ordnet gruppe som sådan, men mer frittstående verv. Felles for dem er at de har ansvaret for et eller flere av de mange tilbudene som OSI Dans arrangerer hvert semester. de arrangementsansvarlige skal holde PR-gruppa løpende oppdatert, og er også medansvarlige for PR av egne arrangementer.

Workshopansvarlig

Workshop-ansvarlig har som ansvar å arrangere 3-5 workshops i semesteret i ulike danestiler. Her kan det benyttes både OSI instruktører og instruktører fra andre klubber. Ansvaret inneholder i seg: planlegge hva slags dans det skal undervises i, avtale med instruktører,å være kontaktperson mellom OSI dans og instruktører, booking av lokaler, ta imot betaling a deltagere ved workshop (evt. delegere dette bort til andre i styret)

Hytteturansvarlig

Hytteturansvarlig har ansvaret for å planlegge og arrangere semesterets hyttetur. Hytteturen arrangeres en gang i vårsemesteret og en gang i høstsemesteret. Vervet innebærer booking av studenterhytta, skaffe instruktører til dansekurset, organisere innkjøp av mat, delegering av ansvarsoppgaver under selve hytteturen osv.

Sosialdansansvarlig

OSI Dans holder sosialdans i Swing og Salsa/Zouk. Sosialdansansvarlig skal booke lokale(r) og skaffe kanskje instruktører til sosialdansen. Som sosialdansansvarlig må du sørge for at noen er der for å åpne dørene, rydde og stenge på disse arrangementene. Typisk deltar man selv hvis man er tilstede eller får en instruktør eller andre bekjente til å stå for dette. Sosialdansansvarlig har også et visst ansvar i forhold til PR for nettopp dette arrangementet, og skal holde nettsida oppdatert med informasjon om tid og sted. Sosialdans arrangeres helst hver uke hvor man normalt har annenhver gang Swing og annenhver gang Salsa og Zouk. Dessuten skal Sosialdansansvarlig holde musikklista som spilles oppdatert.


Levert av IdrettenOnline